algemene voorwaarden:  

inspanningen:  

  1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld. 
  3. Beauty & More is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  4. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de  wijziging van de behandeling. 

afspraken: 

  1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty & More melden.
  2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty & More 50 % van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen. 
  3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium  van de behandeling aan de cliënt door berekenen. 
  4. Indien de cliënt bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50 % van het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. 
Scroll to Top